bedrijventerreinen

structuurvisie bedrijventerrein Oosteind, Papendrecht 2001

Oosteind is een opgehoogd terrein gelegen in de uiterwaarden van de Merwede. Het terrein heeft het karakter van een industrieel bedrijventerrein. Er zijn zowel 'natte' als 'droge' bedrijven op grote en kleine kavels. Vooral sommige 'natte' (bouw)bedrijven zijn echte ruimtevreters. Op het terrein zijn laagwaardige bedrijven gehuisvest maar ook hoofdkantoren van internationale ondernemingen. Door de ruimte zorgvuldiger in te richten kunnen we meer ruimte bieden aan het functioneren van bestaande en nieuwe bedrijvigheid terwijl er tevens een aantrekkelijke werk-wijk ontstaat. 

Ook al ligt Oosteind vlak bij het centrum van Papendrecht, de relatie met de omgeving is heel beperkt. Eigenlijk is het een no-go area, terwijl er juist interessante aanknopingspunten te vinden zijn. Vooral de randen, de Merwede en de historische dijk Oosteind/Matena, zijn kansrijk. Binnen in het gebied zijn de grote havenbekkens aantrekkelijk. In onze visie benutten we de aanwezige potenties door de openbare ruimte opnieuw te definiëren. 

Door de komst van de VINEX-wijk Oostpolder, ten noorden van het bedrijventerrein, is er extra reden om Oosteind veel sterker met de omgeving te verbinden. Een bufferzone wordt ingericht als 'landschapspark', een nieuw recreatiegebied met voorzieningen voor bewoners en bedrijven. Noord-zuid verbindingen versterken de relatie tussen de wijk, het park, het bedrijventerrein en de rivier. De dijk, een karakteristieke oude landschappelijke structuur wordt nu nog gedomineerd door een onaantrekkelijke reeks achterkanten van bedrijfsgebouwen. Door de achterkanten te voorzien van groene wallen, incidenteel onderbroken door representatieve kleinschalige bedrijfspanden, transformeert de dijk naar een ruimtelijk hoogwaardig landschappelijk lint.

V05_Kloosterstraat,_Den_Bosch.html
T05_behoud_door_ontwikkeling,_Alphen_ad_Rijn.html