bedrijventerreinen

intensief ruimtegebruik op 3 bedrijventerreinen, Groene Hart 1998

In het economische beleid van de regering staat groei van de werkgelegenheid en versterking van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven centraal. Uitvoering van dit beleid zal voor een belangrijk deel moeten plaatsvinden in de Randstad. Tegelijkertijd is de open ruimte van het Groene Hart een belangrijke

contramal voor de verstedelijking in de Randstad. Het Groene Hartbeleid is vooral gericht op een duurzame ontwikkeling van landbouw, natuur en meer of minder intensieve vormen van recreatie. In contrast met dit restrictieve beleid voor het Groene Hart staat de ruimtebehoefte van het gevestigde bedrijfsleven. De vraag komt dan op hoe binnen de huidige contouren groeimogelijkheden kunnen worden geboden. Haast vanzelfsprekend komt dan intensivering van het gebruik van de (huidige) ruimte aan de orde. In opdracht van de Ministeries van VROM en EZ, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het 'Groene Hartteam' en de Kamers van Koophandel in het Groene Hart heeft de bureaucombinatie Buck Consultants

International, Arcadis Heidemij Advies en buro³ architecten de

'Intensiveringsmogelijkheden van het ruimtegebruik op bedrijventerreinen in het Groene Hart' onderzocht.


Bij dit ontwerpende onderzoek lag de nadruk op het ontwikkelen van ruimtelijke concepten waarvan een sterke en inspirerende

voorbeeldwerking uitgaat. In drie case studies waarbij ruimtewinst en winst aan

ruimtelijke kwaliteit centraal staan is dit zo realistisch mogelijk benaderd. Twee cases hebben een sterke landschappelijke invalshoek terwijl de derde meer

stedelijk is.

Q05_stripe_lanskip,_Quatrebras.html
Y05_Moerdijkse_Hoek,_Moerdijk.html